top of page
 • Maha Ganapati Homam

 • Ayushya Homam

 • Nakshathra Homam

 • Sri Sukta Homam

 • Sri Vidya Homam

 • Chandi Homam

 • Sudarshana Homam

 • Dhanvantri Homam

 • Mrityunjaya Homam

 • Lalitha Sahasranaama Homam

 • Navagraha Shanti Homam

 • Vastu Shanti Homam

 • Bagavathi Seva

 • Bhumi Pooja

 • Shubha Punyaahavaachanam

 • Sathya Narayana Pooja

 • Varalakshmi Vratha Pooja

 • Navarathri Pooja

 • Devata Pratishta

 • Business Inaugural Pooja

 • Devata Sahasranaama Pooja

 • Naamakaranam

 • Anna Prasannam

 • Aksharabhyasam

 • Graha Pravesam

 • Vastu Consultation

 • Horoscope Review

bottom of page